Privacyverklaring ZUNGO Pest Control B.V.

ZUNGO Pest Control B.V. (hierna: ZUNGO)

Datum laatste wijziging: 15 februari 2019

ZUNGO is een toonaangevend plaagdiermanagementbedrijf dat actief is in heel Nederland. ZUNGO helpt schade als gevolg van plaagdieren te voorkomen. Om plaagdierproblemen écht op te lossen en te voorkomen, zijn klantgerichtheid en leveren van kwaliteit noodzakelijk. Ook geloven wij dat snel schakelen en doorschakelen belangrijk zijn. Door onze kernwaardes klantgerichtheid, kwaliteit, snel schakelen en doorschakelen zijn wij succesvol.

 Persoonsgegevens

ZUNGO gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

ZUNGO verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan ZUNGO verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan ZUNGO uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen van u de volgende gegevens:

Bedrijven (klanten en leveranciers): naam, naam contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, KvK-nummer, IBAN (alleen bij automatische incasso).

Particulieren: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN (alleen bij automatische incasso).

Grondslagen

ZUNGO verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van ZUNGO. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar expliciet om worden gevraagd.

Doeleinden

ZUNGO verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;

– het opnemen en onderhouden van contact;

– een goede en efficiënte dienstverlening;

– beheer van het klantenbestand;

– facturering;

– nakoming van wettelijke verplichtingen;

Verstrekking aan derden

ZUNGO kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de door ons aan hen verstrekte opdracht. Met derden die persoonsgegevens verwerken wordt altijd een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer ZUNGO aan een wettelijke verplichting moet voldoen. ZUNGO zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens

ZUNGO zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart ZUNGO uw persoonsgegevens zeven jaar (fiscale bewaarplicht).

Indien u ZUNGO een sollicitatie toestuurt, bewaart ZUNGO uw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt. Op verzoek kan ZUNGO uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie een jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

Wanneer u ons contactformulier op de website invult, ontvangen wij uw persoonsgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens verwijderen wij binnen een halfjaar na beantwoording van uw vraag.

Beveiliging persoonsgegevens

ZUNGO vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ZUNGO passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder bijvoorbeeld:

– up-to-date virusscan;

– accurate beveiliging medewerkerstelefoon;

– unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);

– geen onbeveiligde externe harde schijven;

– geen onbeveiligde back ups maken;

– documenten op juiste manier vernietigen.

Uw rechten

U heeft het recht om aan ZUNGO een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met:

Tom den Brok

0413266612

administratie@zungo.nl

 Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZUNGO, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

ZUNGO Pest Control B.V.

Protonenlaan 4a

5405 NE Uden

T. +31 (0) 413 - 26 66 12

E. info@zungo.nl

ZUNGO kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.