Algemene voorwaarden - 17 april 2020

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden en verkoop van producten geschieden uitsluitend op deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever en/of koper gehanteerde voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden en/of het verstrekken van een kooporder gaat de opdrachtgever en/of koper met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2 Overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen en/of ZUNGO Pest Control B.V. de order uitvoert.

Artikel 3 Prijzen dienstverlening

Voor het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Jaarlijks per 1 januari zullen de prijzen worden aangepast conform de loon- en materialenindex. De prijs die is vastgelegd in een overeenkomst zal in ieder geval niet binnen drie maanden worden verhoogd, tenzij de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Prijzen verkoop

Voor het leveren van producten geldt dat deze verkocht worden tegen de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Uitvoering der werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de wijze en op de data en tijdstippen zoals overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, gelden de aangegeven data en tijdstippen van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

ZUNGO Pest Control B.V. zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van daartoe deskundige personen.

De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens ZUNGO Pest Control B.V. die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat ZUNGO Pest Control B.V. met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrij toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etcetera. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die buiten de risicosfeer van ZUNGO Pest Control B.V. ligt of binnen de risicosfeer van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan ZUNGO Pest Control B.V. vergoeden en zo mogelijk ZUNGO Pest Control B.V. in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.

De opdrachtgever is verplicht alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en -materialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan zal ZUNGO Pest Control B.V. zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden zo spoedig mogelijk te verrichten. Verzuim van ZUNGO Pest Control B.V. kan enkel intreden na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van 14 dagen. Iedere aansprakelijkheid van ZUNGO Pest Control B.V. is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag van het overeengekomen werk.

Artikel 6 Aflevering en eigendomsovergang

De producten zullen worden afgeleverd vanaf magazijn verkoper. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.

Op alle door ZUNGO Pest Control B.V. geleverde producten rust een eigendomsvoorbehoud, doordat de eigendom van het geleverde product eerst op de koper zal overgaan op het tijdstip dat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en ZUNGO Pest Control B.V. de betaling conform gefactureerde bedrag heeft ontvangen.

Artikel 7 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden onverminderd het bepaalde in artikel 5 aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht dan wel bij het einde van de werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever aanvullend mondeling dan wel schriftelijk worden verlangd.

Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft ZUNGO Pest Control B.V. het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid tot uitvoering wordt weggenomen, indien dat mogelijk is. De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl ZUNGO Pest Control B.V. bovendien recht heeft op vergoeding van alle ontstane en gemaakte kosten.

De hierboven genoemde regeling laat het recht van ZUNGO Pest Control B.V. om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 8 Betaling

Betaling van producten, eenmalige kosten en het abonnementsgeld aan ZUNGO Pest Control B.V. geschiedt door middel van een automatische incasso (incassant ID: NL30 ZZZ 160623110000). Het te incasseren bedrag wordt binnen doch uiterlijk acht dagen na facturering afgeschreven. ZUNGO Pest Control B.V. heeft het recht te allen tijde volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering van producten.

Indien automatische incasso dan wel tijdige betaling anderszins uiterlijk acht dagen na facturering niet plaatsvindt is de opdrachtgever en/of koper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Alsdan verbeurt opdrachtgever en/of verkoper in het geval er sprake is van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW aan ZUNGO Pest Control B.V. de wettelijke handelsrente zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum, zijnde acht dagen naar facturering, dan wel in geval opdrachtgever en/of koper een particulier is de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, telkens zonder dat er nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum, zijnde acht dagen naar facturering, tot aan de dag de algehele voldoening, welke rente, met de hoofdsom en alle met incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide kosten zoals doch niet uitsluitend buitengerechtelijke incassokosten onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar en ten laste van opdrachtgever /koper zijn.

Artikel 9 Reclamaties

Reclamaties betreffende de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, waarbij bij het verstrijken van die termijn de reclamerende partij al haar rechtsvorderingen en verweren ter zake nakoming, opschorting, schadevergoeding wegens wanprestatie, onrechtmatige daad, dwaling en/of bedrog, maar ook het recht op ontbinding zal hebben verloren.

Reclamaties betreffende verkochte producten dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk te geschieden, waarbij bij het verstrijken van die termijn de reclamerende partij al haar rechtsvorderingen en verweren ter zake nakoming, opschorting, schadevergoeding wegens wanprestatie, onrechtmatige daad, dwaling en/of bedrog, maar ook het recht op ontbinding zal hebben verloren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de door ZUNGO Pest Control B.V. geleverde producten zijn verbruikt en/of gebruikt, vervalt het recht op reclamatie.

Retourzendingen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden door ZUNGO Pest Control B.V. niet geaccepteerd en blijven voor rekening en risico van retournerende partij, koper.

Zolang op reclamatie door ZUNGO Pest Control B.V. nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheid dienstverlening

Mededelingen door of namens ZUNGO Pest Control B.V. betreffende de kwaliteit van de (te) verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn aangegaan.

De door ZUNGO Pest Control B.V. te verrichten prestaties die door haar naar beste vermogen zullen worden verricht zijn te kwalificeren als een inspanningsverbintenis, gezien de aard van de door ZUNGO Pest Control B.V. te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten.

ZUNGO Pest Control B.V. is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of aan derden of personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van ZUNGO Pest Control B.V. In alle gevallen, waaronder in dit laatste geval, zal de aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, noch zal deze het verkoopbedrag van de dienstverlening waartegen de werkzaamheden zijn verricht te boven gaan. Aansprakelijkheid voor gevolgschade van ZUNGO Pest Control B.V. geldt als uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Garanties en aansprakelijkheid verkoop

Bij de levering van producten wordt door ZUNGO Pest Control B.V. alleen gebruik gemaakt van in Nederland toegestane producten.

Garantie bestaat daarin, dat ZUNGO Pest Control B.V. die gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor zijn rekening herstelt, voor zover wordt aangetoond, dat zij tijdens de schriftelijk overeengekomen garantietermijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:

  • Er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder ZUNGO Pest Control B.V. voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;
  • Het geleverde niet goed is onderhouden;
  • Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; alles ter beoordeling van de ZUNGO Pest Control B.V..

Iedere aansprakelijkheid van ZUNGO Pest Control B.V. voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van ZUNGO Pest Control B.V. In dat geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade van ZUNGO Pest Control B.V. geldt als uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Niet nakoming en beëindiging

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaats vinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 13 Opzegging en annulering

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, kunnen slechts worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 14 Wijzigingsbeding

ZUNGO Pest Control B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alsdan zal ZUNGO Pest Control B.V. opdrachtgever / koper tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen, waarmede opdrachtgever / koper zich bij het aangaan van deze overeenkomst op voorhand akkoord verklaart.

Indien opdrachtgever / koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de wijziging tot gevolg heeft dat een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de consument opdrachtgever / koper de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zouden moeten treden.

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen ZUNGO Pest Control B.V. en opdrachtgever/ koper welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

Op alle overeenkomsten tussen ZUNGO Pest Control B.V. en opdrachtgever/koper is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.