ZUNGO bezit het KPMB-keurmerk

De Stichting KPMB is de schemabeheerder van het kwaliteitssysteem plaagdiermanagement. Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de hoge standaard van het systeem, verdienen het Keurmerk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door geaccrediteerde certificerende instanties die onafhankelijk zijn.

Keurmerk IPM rattenbeheersing

ZUNGO heeft het keurmerk IPM rattenbeheersing. Met dit certificaat heeft ZUNGO de mogelijkheid om buiten rodenticiden te gebruiken ter beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van integrated pest management (IPM).

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’, dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB.

ISO 9001:2015-certificaat

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

ISO-kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om hulp te bieden bij het beheren van een bedrijf. Hiermee worden de prestaties continu geëvalueerd en geoptimaliseerd. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is, betekent dat er aan alle eisen die een norm stelt, voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie heeft dit uit onderzoek geconcludeerd en heeft het ISO certificaat toegekend.

NVPB-lid

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. Deze vereniging behartigt de belangen van meer dan 50 bedrijven die gezamenlijk zo’n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen als het gaat om uitvoerende werkzaamheden. De NVPB streeft naar een kwaliteitstoename en naar verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Medewerkers hebben vakbekwaamheidsbewijzen

De medewerkers van ZUNGO hebben een vakbekwaamheidsbewijs “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” in het bezit. Deze is wettelijk verplicht voor iedereen in Nederland die zich professioneel bezig houdt met het bestrijden van plaagdieren met behulp van biociden.

Tijdens de opleiding wordt de medewerkers zowel in de theorie als in de praktijk geleerd zelfstandig een oplossing te bieden voor de meest voorkomende plaagdierproblemen. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan hoe plaagdieren voorkomen kunnen worden en aan de advisering op dit gebied. Er wordt een theorie- en praktijkexamen afgelegd om de opleiding af te sluiten. De medewerkers ontvangen het vakbekwaamheidsbewijs “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” als ze de examens goed hebben afgerond. De geldigheidsduur van dit bewijs is vijf jaar. Om dit bewijs na deze periode te kunnen verlengen, zijn bij- en nascholingen noodzakelijk. De medewerkers van ZUNGO zijn dus uitermate geschikt om te adviseren over en te bestrijden van plaagdieren.

VCA-certificaten

Medewerkers van ZUNGO zijn in het bezit van VCA-certificaten.

ZUNGO vindt het belangrijk dat er veilig gewerkt wordt en dat er rekening wordt gehouden wordt met het milieu en de gezondheid van mensen. Met het VCA diploma wordt het gewaarborgd dat medewerkers de basiskennis van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) bezitten zoals die is vastgesteld door VCA.