Algemene voorwaarden

Vraag direct uw bedrijfsinspectie aan
Neem contact op

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten van ZUNGO Pest Control B.V. evenals de uitvoering van werkzaamheden en verkoop van producten door ZUNGO Pest Control B.V. geschieden uitsluitend op deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever en/of koper gehanteerde voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden en/of het verstrekken van een kooporder gaat de opdrachtgever en/of koper met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2 Overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te komen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen en/of ZUNGO Pest Control B.V. de order uitvoert.

Artikel 3 Prijzen dienstverlening

Voor het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Jaarlijks per 1 januari zullen de prijzen worden aangepast conform de loon- en materialenindex. De prijs die is vastgelegd in een overeenkomst zal in ieder geval niet binnen drie maanden worden verhoogd, tenzij de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Prijzen verkoop

Voor het leveren van producten geldt dat deze verkocht worden tegen de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Uitvoering der werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de wijze en op het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

ZUNGO Pest Control B.V. zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van daartoe deskundige personen.

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens ZUNGO Pest Control B.V. die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat ZUNGO Pest Control B.V. met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan ZUNGO Pest Control B.V. vergoeden en zo mogelijk ZUNGO Pest Control B.V. in staat stellen op de nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.

De opdrachtgever is verplicht alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van ZUNGO Pest Control B.V. ligt, zal dit zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van ZUNGO Pest Control B.V. tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. ZUNGO Pest Control B.V. is pas in verzuim na een deugdelijke ingebrekestelling.

Artikel 6 Aflevering en eigendomsovergang

De producten zullen worden afgeleverd af magazijn verkoper. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.

De eigendom in de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop verkoper volledige, onvoorwaardelijke en onherroepelijke betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

Artikel 7 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden onverminderd het bepaalde in artikel 5 hem extra in rekening gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft ZUNGO Pest Control B.V. het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien dat mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl ZUNGO Pest Control B.V. bovendien recht heeft op vergoeding van al ontstane doch onbenut gebleken kosten.

De hierboven genoemde regeling laat de bevoegdheid van ZUNGO Pest Control B.V. om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 8 Betaling

Betaling van producten, eenmalige kosten en het abonnementsgeld aan ZUNGO Pest Control B.V. geschiedt door middel van een automatische incasso (incassant-ID: NL30ZZZ160623110000) Het te incasseren bedrag wordt binnen doch uiterlijk 8 dagen na facturering afgeschreven. ZUNGO Pest Control B.V. heeft het recht te allen tijde volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering van producten. Indien automatische incasso dan wel tijdige betaling anderzijds uiterlijk 8 dagen na facturering niet mogelijk is de opdrachtgever en/of koper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan verbeurt opdrachtgever en/of verkoper aan ZUNGO Pest Control B.V. zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum, zijnde 8 dagen na facturering, tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 2 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever en/of koper.

Artikel 9 Reclamaties

Reclamaties betreffende, de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever terzake vervalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Reclamaties betreffende verkochte producten dienen binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever terzake vervalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de door ZUNGO Pest Control B.V. geleverde producten zijn verbruikt en/of gebruikt vervalt het recht op reclame. Retourzendingen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden door ZUNGO Pest Control B.V. niet geaccepteerd en geschieden voor rekening en risico van koper.

Zolang op een reclamatie door ZUNGO Pest Control B.V. nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheid dienstverlening

Mededelingen door of namens ZUNGO Pest Control B.V. betreffende de kwaliteit van de (te) verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. ZUNGO Pest Control B.V. verplicht zich in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat ZUNGO Pest Control B.V. zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

ZUNGO Pest Control B.V. is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van ZUNGO Pest Control B.V.. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt doch zal het bedrag nimmer het verkoopbedrag van de dienstverlening waartegen de werkzaamheden zijn verricht te boven gaan. ZUNGO Pest Control B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

Artikel 11 Garanties en aansprakelijkheid verkoop

Bij de levering van producten wordt door ZUNGO Pest Control B.V. alleen gebruik gemaakt van in Nederland toegestane producten.

Garantie bestaat daarin, dat ZUNGO Pest Control B.V. die gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor zijn rekening herstelt, voor zover wordt aangetoond, dat zij tijdens de schriftelijk overeengekomen garantietermijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:

  • Er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder ZUNGO Pest Control B.V. voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;
  • Het geleverde niet goed is onderhouden;
  • Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt; alles ter beoordeling van de ZUNGO Pest Control B.V..

Iedere aansprakelijkheid van ZUNGO Pest Control B.V. voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van ZUNGO Pest Control B.V. In dat geval zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 12 Niet nakoming en beëindiging

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke tijd aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaatsvindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaats vinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 13 Opzegging en annulering

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode van 12 maanden te boven gaat, kunnen slechts worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 14 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen ZUNGO Pest Control B.V. en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de te Uden bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.